Tel: 602 800 858
Pod Strání 2164, Praha 10

Obchodní podmínky


Čl. I Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodu provozovaném na doméně http://shop.azrelaxstudio.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

 

Ing. Zuzana Vojáčková

Jasmínová 2687/46

106 00  Praha 10

IČ: 62386387

 

 

(dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním
zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

 

Čl. II Objednávka - kupní smlouva

Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní
smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

 

Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-
mailová potvrzení.

 

Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším
postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

 

Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je- li v objednávkovém systému ve stavu "Nová objednávka", a to formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu "Připraveno k odeslání", je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci - v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající
do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

 

Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

 

Čl. III Dodání zboží

Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.

 

Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím české pošty. V případě zájmu je možné domluvit jiný způsob zaslání či osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Kupující domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).

 

Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno zpravidla následující pracovní den po objednání, pokud je na skladě. V případě, že zboží není na skladě, bude Kupující vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání.

 

Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou, popř. při osobním odběru. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

 

Čl. IV Rezervace zboží

Zvolí-li Kupující jako způsob úhrady bankovní převod se zasláním či platbu v hotovosti s osobním vyzvednutím, Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od odeslání objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena / zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

 

Čl. V Přeprava zboží

 • platba dobírkou
  • balík České pošty dobírka - 119Kč
  • PPL dobírka - 170Kč
 • platba převodem na účet
  • balík České pošty - 89Kč
  • PPL - 120Kč
 • platba hotově (osobní vyzvednutí) - žádné přepravné ani manipulační poplatky - 0Kč
 • poštovné zdarma - při objednávce nad 4.000,- Kč  je přepravné zdarma


Čl. VI Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Zboží musí být neotevřené ani jinak nepoškozené vč. jeho obalu (zapečetěná nepromáčklá nádoba, prasklé víčko apod.) Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.

 

Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu zboží na doručovací adresu uvedenou na stránce "Kontakty".

 

Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či složenkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující - Spotřebitel, a to včetně skutečných nákladů, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky, a které mu vznikly s odstoupením od smlouvy.

 

Čl. VII Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a
výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 

Postup při reklamaci:

 1. reklamaci oznamte telefonicky nebo e-mailem Prodejci.
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu provozovny AZ Relax Studio, Pod Strání 2164/27, 100 00 Praha 10
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, způsob vrácení peněz
 4. a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.